ទព្វសម្ភារៈ ( ន​. ) គ្រឿង​ប្រុង គឺ​គ្រឿង​ប្រដាប់​សម្រាប់​ផ្គុំ​

ទព្វសម្ភារៈ ( ន​. )  គ្រឿង​ប្រុង គឺ​គ្រឿង​ប្រដាប់​សម្រាប់​ផ្គុំ​

ទព្វសម្ភារៈ   ទ័​បពៈ​ស័​ម​ភារៈ   បា​.; សំ​.  ( ន​. )  (​ទ្រ​វ្យ​–) គ្រឿង​ប្រុង គឺ​គ្រឿង​ប្រដាប់​សម្រាប់​ផ្គុំ​, សម្រាប់​ផ្សំ​, ដំឡើង ដូច​យ៉ាង​គ្រឿង​គេហដ្ឋាន និង​គ្រឿងរទេះ​ជាដើម : មុននឹង​សង់​គេហដ្ឋាន គប្បី​រក​ទព្វសម្ភារៈ​ឲ្យ​បាន​សព្វគ្រប់​សិន​។   –​សម្ភារ​