អង់គ្លេសប្រកាសទទួលពាក្យសុំមូលនិធីសម្រាប់ការពារសត្វព្រៃ

ភ្នំពេញ៖យោងតាមព័ត៌មានពីបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថា៖”​ស្វាគ​មន៍សំណើរគម្រោង ដើម្បីទទួលយកកម្មវិធីជំនួយអង់គ្លេស ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់​​ និងការពារប្រព័ន្ធជីវចម្រុះ និងបរិស្ថានធម្មជាតិ។

ស្ថានទូតបានលើកឡើងថាស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជា ថៃ វៀតណាមនិងឡាវបានប្រកាសពីការទទួលពាក្យសុំជំនួយសម្រាប់ប្រឆាំងការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់។អង់គ្លេសប្រកាសទទួលពាក្យសុំមូលនិធីសម្រាប់ការពារសត្វព្រៃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *