រដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាសេចក្តី​ស្នើ​សុំ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​មួយចំនួន

ភ្នំពេញ៖នៅព្រឹកនេះរដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាសេចក្តី​ស្នើ​សុំ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ទាំង ៤ គឺ : ១-​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ ២-​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​ព្រឹទ្ធសភា ៣- ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និង ៤- ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​៕

 

រដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាសេចក្តី​ស្នើ​សុំ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​មួយចំនួន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *