ប៉ូលិសខ្មែរបញ្ជូនចិន៧៤នាក់ស្រី១៤នាក់ទៅចិនវិញសង្ស័យជាក្រុមជម្រិត

ភ្នំពេញ៖ក្រុមជនសង្ស័យថាជាក្រុមចាប់ជម្រិតជនជាតិចិន៧៤នាក់ស្រី១៤នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ខែតុលាឆ្នាំ២០១៧នេះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ចាប់បញ្ជូនចេញពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានចាប់ប្រមូលពីទីកន្លែងនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *